Uzavření kupní smlouvy

 

1. Všeobecná ustanovení

 

    1. Veškeré vzájemné majetkové vztahy vyplývající z kupní smlouvy uzavřené mezi prodávajícím a kupujícím včetně jejich porušení se řídí právním řádem České republiky, zejména pak občanským zákoníkem (zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník), a k rozhodování sporů z těchto vztahů vyplývajících je dána pravomoc soudů České republiky.

 

    1. Kupní smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze na základě písemné dohody obou stran, s výjimkami upravenými v těchto Všeobecných obchodních podmínkách.

 

1.3 Kupní smlouva, uzavřená prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, které umožňují uzavřít smlouvu bez současné fyzické přítomnosti smluvních stran (elektronická pošta, Internet apod.), má podle dohody smluvních stran stejné právní účinky jako smlouva uzavřená v písemné formě.

 

2. Předmět kupní smlouvy

 

2.1 Předmětem kupní smlouvy je zboží uvedené v objednávce zboží, a to v množství tam uvedeném. Předmětem kupní smlouvy může být pouze zboží nabízené prodávajícím k prodeji.

 

2.2 Objednané zboží bude kupujícímu dodáno v jakosti a provedení, jež se hodí pro účel, k němuž je takové zboží určeno a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovujícími příslušným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky.

 

2.3 Zboží bude zabaleno nebo opatřeno pro přepravu způsobem potřebným k uchování a ochraně zboží.

 

3. Objednání zboží

 

3.1 Kupující objednává zboží u prodávajícího prostřednictvím e-shopu . Pro objednání je nutné být registrován. Do registračního  formuláře je kupující povinen pravdivě vyplnit všechny požadované údaje a náležitosti. Každá první objednávka musí obsahovat DIČ, nebo potvrzení, že zákazník není plátcem daně z přidané hodnoty, daňový údaj, bankovní spojení, adresu odběratele, jakož i výpis z obchodního rejstříku (Živnostenský list, koncesi nebo jiné oprávnění k obchodní činnosti).

 

3.2 Každá objednávka zboží odeslaná prodávajícímu prostřednictvím e-shopu je pro kupujícího závazná a považuje se za návrh kupní smlouvy. Kupující odesláním objednávky prohlašuje, že je podnikatelem a při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

 

3.3 Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky – množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod., žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem (např. písemně nebo telefonicky) anebo žádat kupujícího o zaplacení kupní ceny či její části předem. V takovém případě nedojde k uzavření kupní smlouvy dříve, nežli okamžikem řádného a včasného splnění podmínek vyžadovaných prodávajícím.

 

4. Kupní cena

 

4.1 Kupující je povinen zaplatit za zboží kupní cenu ve výši stanovené pro objednaný druh zboží na internetových stránkách prodávajícího a platné v okamžiku doručení objednávky prodávajícímu. Prodávající si vyhrazuje právo změn uvedených cen v případě změny kurzu, výrazné inflaci nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Bude-li kupní cena platná v den doručení objednávky prodávajícímu vyšší nežli kupní cena platná v den odeslání objednávky prodávajícímu, je prodávající povinen na to kupujícího upozornit. Nesdělí-li kupující prodávajícímu do tří dnů od upozornění, že s novou cenou nesouhlasí, je povinen zaplatit kupní cenu platnou v den doručení objednávky prodávajícímu.

 

4.2 Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet prodávajícího.

 

4.3 Spolu se zbožím zašle prodávající kupujícímu i fakturu – daňový doklad a dodací list.

4.4 Spolu s kupní cenou za zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu přepravné na místo určené kupujícím a daň z přidané hodnoty.

 

4.5 Platební podmínky jsou uvedeny v dokumentu Platební podmínky.

 

5.  Ochrana osobních údajů

 

5.1 Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů ve smyslu národní a evropské legislativy je:
MEDILAB ČR, s.r.o.
Záhumenská 574

517 71 České Meziříčí
IČ: 25944991 DIČ: CZ25944991

Máte-li jakékoli dotazy ohledně zpracování a ochrany vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat e-mailem na adrese: medilab@medilab.cz

 

 5.2 Účely, právní tituly a doba zpracování osobních údajů

  Pokud si na e-shopu medilab.cz objednáte zboží, budeme vaše osobní údaje zpracovávat za účelem vyřízení vaší objednávky (zaslání objednaného zboží, provedení platby, fakturace či reklamace), a to na základě právního titulu plnění smlouvy. Bez zpracování vašich osobních údajů nebudeme schopni objednávku vyřídit.

Pro tyto účely zpracováváme následující osobní údaje: název společnosti, IČO, DIČ, event. datum narození, jméno, příjmení, dodací a fakturační adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa.

Takto získané osobní údaje zpracováváme po dobu, kterou ukládá zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, § 35, odst. 2, ve znění pozdějších předpisů.

 

 5.3 Přenos osobních údajů

 Veškeré osobní údaje získané od zákazníků využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo vašeho souhlasu.

  Výjimku představují externí společnosti, které pro nás zajišťují podpůrné služby (např. dopravu nebo vývoj e-shopu medilab.cz) a orgány státní moci. Těmto společnostem vaše osobní údaje poskytnout můžeme či musíme v minimálním rozsahu, který je nutný pro bezproblémové vyřízení objednávky nebo fungování a zdokonalování nákupního procesu.

  Jde zejména o tyto činnosti: 

- za účelem doručení zboží smluvními dopravci předáváme vaše osobní údaje společnosti PPL,

- za účelem vývoje a správy e-shopu medilab.cz a jeho nákupního procesu mají k vašim osobním údajům přístup naši externí vývojáři

- pokud je to nezbytné pro vyšetřování nezákonného využívání našich služeb nebo pro potřeby soudního řízení, mohou být údaje předány orgánům pro vyšetřování trestné činnosti.

 

U všech těchto poskytovatelů služeb smluvně požadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.

 

5.4 Vaše práva

  Vaším přirozeným právem je obdržet informace o Vašich datech, které o Vás zpracováváme. Stejně tak máte právo na opravu nebo zablokování nesprávných či neaktuálních údajů, právo na omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování. V určitých případech Vám náleží právo na výmaz.

 

Jste-li přesvědčení, že s Vašimi daty nezacházíme adekvátně a podle zákonných norem, máte možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

 

Pokud se chcete zeptat na cokoliv, co se týče zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte prosím správce osobních údajů na e-mail medilab@medilab.cz

 

Tento dokument platí od 24.5.2018


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0.00 Kč
DPH 0.00 Kč
Celkem 0.00 Kč

Ceny jsou s DPH

K pokladně

Akční nabídka

Aktuálně nejsou žádné slevy