Reklamační řád

 

1. Předání zboží, přechod vlastnického práva a nebezpečí škody na zboží, záruka za jakost

 

1.1 Kupující je povinen zboží od přepravce či prodávajícího řádně převzít a potvrdit tuto skutečnost na dokladu o přepravě. Podpisem přepravního listu kupující potvrzuje, že zásilka byla doručena bez zjevných závad a na pozdější reklamaci o porušenosti obalu zásilky nebude brán zřetel.

 

1.2 Okamžikem převzetí zboží přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího. Není-li místem dodání zboží sídlo, místo podnikání nebo provozovna prodávajícího, přechází nebezpečí škody na zboží na kupujícího okamžikem jeho předání prvému přepravci do místa dodání zboží.

 

1.3 Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží a je-li zboží přepravováno, okamžikem, kdy kupující získá oprávnění nakládat se zásilkou.

 

1.4 Záruka na jednorázový spotřební materiál se poskytuje pouze po dobu expirační lhůty uvedené na obalu.

 

1.5 Záruka se vztahuje na výrobní vady výrobků nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem nebo návodem k obsluze, mechanickým poškozením nebo opotřebením či živelnými pohromami (např. úderem blesku či jiným atmosférickým výbojem, ohněm či vodou nebo působením jiných nestandardních jevů). Prodávající má právo odmítnout reklamaci zboží rovněž v případě neoprávněné manipulace se záručním listem (přepisování údajů apod.).

 

2. Povinnosti kupujícího po dodání zboží, vady zboží

 

2.1 Kupující je povinen prohlédnout zboží bez odkladu po přechodu nebezpečí škody na zboží, s přihlédnutím k povaze zboží. Zejména je povinen zkontrolovat neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit samotnému přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout; o tom je povinen informovat prodávajícího a poskytnout mu příslušnou součinnost.

 

2.2 Zjistí-li kupující při prohlídce zboží jeho vady anebo vyskytnou-li se vady zboží během záruční doby, je kupující povinen oznámit výskyt těchto vad prodávajícímu, a to bez odkladu poté, co je zjistí. Oznámení vad musí být učiněno písemně, faxem nebo elektronickou poštou a musí obsahovat příslušný nárok. Kromě toho je kupující povinen zaslat prodávajícímu reklamované zboží, a to způsobem předem dohodnutým s prodávajícím. Včasným neuplatněním práv zanikají nároky z odpovědnosti za vady zboží.

 

2.3 Místem uplatnění reklamace je provozovna prodávajícího – MEDILAB ČR,  s.r.o., Mělčany 38,  Dobruška , PSČ 518 01, Česká republika, fax: +420 494 661 068, e-mail: medilab@medilab.cz .

 

2.4 K reklamovanému zboží je nutné přiložit kopii dokladu o nákupu a dodání – faktura a dodací list a podrobný popis závady.

 

2.5 Nároky z odpovědnosti za vady dodaného zboží se řídí platnými právními předpisy. Vadou zboží se rozumí dodání zboží v jiném množství, jakosti, provedení nebo obalu než jak je stanoveno ve smlouvě.

 

2.6 Přepravu reklamovaného zboží z místa dodání do sídla prodávajícího nebo jiného místa určeného prodávajícím zajišťuje prodávající na své náklady. V případě, že prodávající neuzná oprávněnost reklamace, je povinen uhradit tyto náklady kupující, stejně jako náklady spojené s přepravou zboží zpět do místa dodání.

 

Tento dokument platí od 1.1.2014.

 


Košík  

Žádné zboží

Poštovné 0.00 Kč
DPH 0.00 Kč
Celkem 0.00 Kč

Ceny jsou s DPH

K pokladně

Akční nabídka

Aktuálně nejsou žádné slevy