Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

společnosti MEDILAB ČR, s.r.o., pro prodej zboží prostřednictvím internetového obchodu

1. Úvodní ustanovení

1.1. Společnost MEDILAB ČR, s.r.o. se sídlem Záhumenská 574, 517 71 České Meziříčí, Česká republika, IČO 25944991, zapsaná v obchodním rejstříku pod sp.zn. C16685/3 ze dne 13.11.2000 u KOS v Hradci Králové  (dále jen „prodávající“), je provozovatelem internetového obchodu (dále jen „internetový obchod“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové adrese www.medilab.cz (dále jen „webová stránka“).
Základní údaje o provozovateli jsou:
MEDILAB ČR, s.r.o.
Záhumenská 574
517 71 České Meziříčí
Česká republika
Tel.: +420 494 661 067
Fax: +420 494 661 068
E-mail: medilab@medilab.cz
1.2. Bankovní spojení: 
Moneta Money Bank, č. účtu: 164640805/0600
1.3. Předmětem prodeje mohou být pouze výrobky a zboží nabízené společností v rámci její obchodní činnosti.
1.4. Prodávající poskytuje informace v pracovní dny od 8:00 do 15 hodin prostřednictvím na tel. č. +420 494 661 067.

2. Předmět a povaha obchodních podmínek

2.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou vydány v souladu s ustanovením § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“), a tvoří nedílnou součást všech kupních smluv (smluv o dodávce zboží) uzavíraných mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu (dále jen „kupní smlouva“). 
2.2. Obchodní podmínky blíže vymezují a upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené prostřednictvím internetového obchodu, a v souvislosti s užíváním webové stránky kupujícím.
2.3. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce a pouze české znění je závazné. 
2.4. Kupující uděluje výslovný souhlas se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícího, a se zasíláním jakýchkoliv obchodních sdělení prodávajícího především ve smyslu zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím jeho poštovní adresy, adresy elektronické pošty, telefonního čísla, faxem či jiným obdobným způsobem včetně telemarketingu. Kupující může tento souhlas kdykoli písemně odvolat.

3. Uživatelský účet

3.1. Na základě registrace kupujícího na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní na webové stránce, z něhož může objednávat zboží (dále jen „uživatelský účet“).
3.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží podle čl. 3.1 je kupující povinen uvádět správně, úplně a pravdivě všechny požadované údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje o kupujícím uvedené v uživatelském účtu a/nebo při objednávání zboží podle čl. 3.1 jsou prodávajícím považovány za správné. 
3.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do uživatelského účtu a zároveň bere na vědomí, že prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího, zejména za jakoukoliv případnou škodu nebo újmu, která tím kupujícímu může vzniknout. 
3.4. Kupující nesmí umožnit využívání svého uživatelského účtu třetím osobám. 
3.5. Kupující bere na vědomí a výslovně souhlasí, že prodávající je oprávněn kdykoli zrušit uživatelský účet kupujícího, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet nevyužívá po dobu jednoho (1) roku, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti vyplývající z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek). 
3.6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího.

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1. Webová stránka obchodu obsahuje přehled zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení ceny jednotlivého zboží a daně z přidané hodnoty a všech dalších souvisejících daní a poplatků. 
4.2. Zboží je dostupné pouze po dobu, po kterou je zobrazeno na webové stránce obchodu. V případě, že objednané zboží není dostupné a není uvedena jeho dostupnost, bude prodávající neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem sjednání dalšího postupu (např. nahrazení objednaného zboží jiným, zrušení objednávky apod.); prodávající může také přistoupit k odmítnutí a zrušení objednávky. 
4.3. Pro objednání zboží vloží kupující zboží do nákupního košíku e-shopu ve webové stránce obchodu a doplní další potřebné informace, zejména informace o:
4.3.1. objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku); 
4.3.2. způsobu úhrady kupní ceny zboží; 
4.3.3. požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží; a 
4.3.4. nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
4.4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a potvrdit údaje, které kupující do objednávky vložil. Před odesláním objednávky potvrdí kupující seznámení se a úplný souhlas s obchodními podmínkami zaškrtnutím volby „Přečetl jsem Obchodním podmínky a souhlasím s nimi“. Znění platných obchodních podmínek je kupujícímu dostupné na webové stránce. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 
4.5. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem doručení přijetí objednávky (akceptace) kupujícího ze strany prodávajícího.

5. Cena zboží a platební podmínky

5.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:
5.1.1. v hotovosti či bezhotovostně dobírkou zaplacenou přepravci 
5.1.2. bezhotovostně převodem na účet prodávajícího (stálí zákazníci, po dohodě s prodávajícím); 
5.2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží. 
5.3. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do čtrnácti (14) dnů, datum splatnosti je vždy uveden na vystaveném daňovém dokladu. V případě bezhotovostní platby je povinnost kupujícího uhradit kupní cenu splněna okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího. 
5.4. Spolu se zbožím zasílá prodávající kupujícímu i daňový doklad ke zboží a dodací list.

6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1. Kupující má právo odstoupit od kupní smlouvy bez udání důvodu v souladu s § 1829 odst. 1 OZ, a to ve lhůtě čtrnácti (14) dnů. Uvedená lhůta běží ode dne převzetí zboží kupujícím.
6.2. Při uplatnění práva odstoupení od kupní smlouvy musí kupující o svém odstoupení písemně informovat prodávajícího (poštovní adresa: MEDILAB ČR, s.r.o., Záhumenská 574, 517 71 České Meziříčí, Česká republika, e-mailová adresa: medilab@medilab.cz) formou jednostranného právního jednání, a to následujícím doporučeným postupem:
6.2.1. odesláním emailu z elektronické adresy kupujícího na adresu medilab@medilab.cz s následujícím textem: „Odstupuji tímto jednostranně od kupní smlouvy č. [***] uzavřené na základě objednávky č. [***] ze dne [***] a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží.” s uvedením data, celého jméno a adresy kupujícího.
Prodávající vystaví kupujícímu bez zbytečného odkladu v písemné podobě potvrzení o přijetí oznámení o odstoupení od smlouvy a bude kupujícího kontaktovat za účelem potvrzení dalšího postupu. 
6.3. Pokud kupující odstoupí od kupní smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu všechny peněžní prostředky, které od kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání. Platbu prodávající vrátí až po obdržení vráceného zboží, a to nejpozději do čtrnácti (14) dnů.
6.4. Kupující ponese náklady spojené s vrácením zboží, adresa pro vrácení zboží, je poštovní adresa viz. odst. 6.2. Kupující je povinen při zaslání zboží zpět prodávajícímu, zboží pro přepravu zabezpečit tak, aby nedošlo k jeho poškození nebo znehodnocení.
6.5. Kupující odpovídá prodávajícímu pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Pokud bude vrácené zboží v rozporu s předchozí větou nebo s odst. 6.4. poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. 
6.6. Kupující bere na vědomí, že z důvodů uvedených v § 1837 OZ nelze od kupní smlouvy odstoupit. Nelze tak mimo jiné odstoupit od smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, a zboží v zavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit zpět. 

7. Přeprava a dodání zboží, náklady na dopravu

7.1. Úplný přehled možných způsobů doručení zboží, nákladů přepravy a balného a předpokládaných termínů expedice a dodání je dostupný na webové stránce v sekci „dodací podmínky“ a tvoří nedílnou součást obchodních podmínek. Volbu způsobu dopravy provede kupující před odesláním objednávky. Uvedené podmínky platí pouze pro dodání zboží v rámci České republiky. 
7.2. Prodávající může odmítnout zvolený způsob dopravy, pokud by přepravní podmínky nebo okolnosti nebyly v souladu s podmínkami uvedenými na zboží. V takovém případě sdělí prodávající kupujícímu navrhovaný vhodný způsob přepravy. 
7.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání, vyjma odst. 7.5. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání, je prodávající oprávněn požadovat na kupujícím náhrady nákladů za uskladnění, nebo je prodávající oprávněn od kupní smlouvy odstoupit. Náhradu nákladů je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny v případě odstoupení od kupní smlouvy. 
7.4. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží. 
7.5. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci a prodávajícímu.  V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.

8. Jakost při převzetí, odpovědnost za vady

8.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2158 a násl. OZ). 
8.2. Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal,
8.2.1. má zboží vlastnosti, které si smluvní strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal, nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží 
8.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá
8.2.3. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
8.3. V případě, že zboží nemá vlastnosti stanovené v čl. 8.2, má kupující právo požadovat, aby prodávající bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď bezplatnou opravou zboží, nebo dodáním nového zboží bez vad, není-li to vzhledem k povaze vady nepřiměřené. Právo na dodání nového zboží má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad; v takovém případě má kupující i právo od kupní smlouvy odstoupit. Není-li uvedený postup možný nebo neuplatní-li jej kupující, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží; právo na přiměřenou slevu má kupující i v případě, že mu prodávající nemůže dodat nové zboží bez vad nebo zboží opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy kupujícímu působilo značné obtíže. Při dodání nového zboží vrátí kupující prodávajícímu na jeho náklady zboží původně dodané. 
8.4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od jeho převzetí. Je-li na prodávaném zboží, na jeho obalu nebo v návodu uvedena doba, po kterou lze zboží použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost. Záruční doba běží od odevzdání zboží kupujícímu; bylo-li zboží podle kupní smlouvy odesláno, běží od dojití zboží do místa určeného v objednávce. 
8.5. Právo z vadného plnění kupujícím nenáleží, pokud je kupující sám způsobil. Práva z vadného plnění nelze uplatnit též za následujících okolností:
8.5.1. je-li na výrobku, jeho obalu nebo v návodu vyznačena v souladu se zvláštními právními předpisy lhůta k použití, skončí záruční doba uplynutím této lhůty; 
8.5.2. vypršela-li u reklamovaného zboží záruční doba před dnem uplatnění reklamace; 
8.5.3. vada vznikla nedodržením pokynů stanovených výrobcem; 
8.5.4. vada vznikla nevhodnou manipulací se zbožím nebo zanedbáním péče o zboží; 
8.5.5. vada vznikla provedením neoprávněného zásahu do zboží; nebo
8.5.6. zboží bylo poškozeno živly.
8.6. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující bez zbytečného odkladu po zjištění vad u prodávajícího na adrese: MEDILAB ČR, s.r.o.,  Záhumenská 574, 517 71 České Meziříčí, Česká republika (místo pro zaslání reklamovaného zboží) nebo elektronickou poštou na adrese: medilab@medilab.cz. Při reklamaci zboží vyplní kupující reklamační list, v podobě dostupné na webové stránce (ke stažení zde), a řádně vyplněný a podepsaný reklamační list zašle nejprve elektronickou poštou na adresu: medilab@medilab.cz. Prodávající potvrdí kupujícímu, bez zbytečného odkladu, přijetí reklamace e-mailem na e-mailovou adresu, ze které je reklamace odeslána, nebo telefonicky na telefonním čísle uvedeném v uživatelském účtu. Po obdržení potvrzení o přijetí reklamace od prodávajícího, zašle kupující reklamační list společně s reklamovaným zbožím a kopií dokladu o koupi zboží běžným způsobem na adresu prodávajícího výše. V případě oprávněné reklamace zboží vzniká prodávajícímu povinnost nahradit kupujícímu účelně vynaložené náklady na dopravu reklamovaného zboží k prodávajícímu. 
8.7. Prodávající zašle kupujícímu písemné potvrzení o uplatnění reklamace bezprostředně po jejím uplatnění na elektronickou adresu kupujícího s uvedením, doby a předmětu reklamace a požadovaného způsobu vyřízení reklamace. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. O vyřízení reklamace informuje prodávající kupujícího elektronickou poštou na elektronické adrese kupujícího a případně také telefonicky. Reklamační protokol bude kupujícímu dodán nejpozději ve lhůtě stanovené obecně závaznými právními předpisy pro vyřízení reklamace, a to nejčastěji společně se zbožím, jež bylo předmětem reklamace, a s uvedením data a způsobu vyřízení reklamace. V případě, že v rámci reklamačního procesu není kupujícímu zasíláno žádné zboží, bude kupujícímu zaslán reklamační protokol elektronickou poštou na elektronickou adresu kupujícího. 

8.8. Kupující je povinen zkontrolovat při přebírání od přepravce neporušenost obalů, počet balíků a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit samotnému přepravci. V případě zjištění porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky je kupující oprávněn převzetí zboží odmítnout; o tom je povinen informovat prodávajícího a poskytnout mu příslušnou součinnost.

8.9. Kupující je povinen prohlédnout zboží bez odkladu po přechodu nebezpečí škody na zboží, s přihlédnutím k povaze zboží.
8.10. V případě, že je kupujícímu dodána nekompletní objednávka, je kupující povinen ihned informovat prodávajícího. Pokud tak neučiní, vystavuje se nebezpečí, že pozdější reklamace nebude uznána. Reklamaci nekompletní zásilky lze uplatnit elektronickou poštou na adrese: objednavky@medilab.cz, medilab@medilab.cz nebo telefonicky u prodávajícího.

9. Další práva a povinnosti smluvních stran

9.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
9.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. Cookies jsou malé soubory sloužící poskytovateli a zadavatelům reklamy zobrazované na webové stránce k rozpoznání počítače uživatele při jeho komunikaci s webovou stránkou a k následnému využití některých funkcí webové stránky. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10. Ochrana osobních údajů

10.1. Prodávající (správce osobních údajů) zajišťuje plnou ochranu dat kupujícího (údajích o subjektu). Osobní údaje kupujícího jsou důvěrné a jsou zpracovávány pouze pro účely vyřízení objednávky, plnění legislativních požadavků, případné informování o stažení šarží výrobků na základě pokynů státních orgánů a pro přímý marketing na základě oprávněného zájmu Prodávajícího. Prodávající zpracovává osobní údaje korektně a zákonným a transparentním způsobem. Prodávající respektuje zásadu minimalizace zpracovávaných osobních údajů.
10.2. Pro výše uvedené účely zpracovává Prodávající tyto osobní údaje Kupujícího, které Kupující Prodávajícímu sdělí: název společnosti, jméno a příjmení, akademický titul, adresu sídla společnosti, adresu bydliště, doručovací adresu, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, adresu elektronické pošty, telefonní číslo a informace o provedených nákupech kupujícího (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).
10.3. Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů Prodávajícím, a to v rozsahu nezbytném pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy (např. distribuce zboží, platební transakce, vyúčtování apod.). Tímto nejsou dotčeny povinnosti prodávajícího ohledně zpracovávání osobních údajů podle jiných platných právních předpisů. Pokud Kupující nesouhlasí se zpracováním svých osobních údajů pro účely přímého marketingu, má právo vznést námitku proti takovému zpracování.
10.4. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webové stránky obchodu) uvádět správně, úplně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.
10.5. Prodávající může pověřit třetí osoby, jakožto Zpracovatele osobní údajů Kupujícího konkrétními úkony nezbytnými pro naplnění účelu zpracování osobních údajů Aktuální seznam Zpracovatelů Prodávajícího najdete bod 10.9. Kromě osob zajišťujících distribuci a dopravu zboží, platební transakce, zastupujících prodávajícího nebo jinak chránících jeho zájmy v souvislosti s prodejem zboží a s výjimkou případů stanovených platnými právními předpisy, nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího předávány třetím osobám.
10.6. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu vyřízení objednávky a dále po dobu určenou dalšími platnými zákony (zejm. zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění) a dále za účelem případného informování Kupujícího o stažení šarží výrobků po dobu 5 let. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
10.7. Prodávající přijal adekvátní technická a organizační opatření k zabezpečení zpracovávaných osobních údajů před neoprávněným či protiprávním zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením.
10.8. Kupující má právo požadovat od Prodávajícího přístup k osobním údajům, které se ho týkají, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování. Má také právo na přenositelnost údajů a právo podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů. Prodávající zajistí aplikaci těchto práv i u případných zpracovatelů.
10.9. Zpracovatelé osobních údajů
Osobní údaje mohou být pro zajištění některých činností zpracovávány také Zpracovateli osobních údajů, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s Nařízením Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů. MEDILAB ČR, s.r.o. využívá pouze ty Zpracovatele, kteří poskytují dostatečné záruky a zavedli vhodná technická a organizační opatření pro zajištění splnění požadavků Nařízení a zajištění ochrany práv subjektu údajů.
Aktuální zpracovatelé:
ABRA Gen – Informační a účetní systém
GEIS Parcel – Doručování zásilek
CEDES – Doručování zásilek
GLS – Doručování zásilek

11. Společná, přechodná a závěrečná ustanovení

11.1. Rozhodné právo a příslušnost soudu: Práva a povinnosti plynoucí nebo související s kupní smlouvou, včetně mimosmluvní odpovědnosti, se řídí českým právním řádem. Příslušným pro řešení případných sporů je soud určený podle obecně závazných právních předpisů. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů 
11.2. Řešení sporů: K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa www.coi.cz. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).
11.3. Oddělitelnost a forma: Je-li některé ustanovení kupní smlouvy nebo obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho (1) ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu. 
11.4. Platnost dosavadních smluvních vztahů: Znění obchodních podmínek může prodávající měnit, doplňovat či rušit. Veškeré právní vztahy vzniklé mezi prodávajícím a kupujícím před nabytím účinnosti těchto obchodních podmínek zůstávají i nadále v platnosti, považují se ve svém souhrnu za kupní smlouvu a řídí se obchodními podmínkami v příslušném znění. 
11.5. Prohlášení kupujícího k obchodním podmínkám: Kupující tímto prohlašuje, že se plně seznámil s obsahem obchodních podmínek a s významem jednotlivých ujednání před podáním objednávky podle čl. 4.5, a že veškerá ujednání obchodních podmínek jsou pro kupujícího jasná, srozumitelná, přehledná a čitelná bez zvláštních obtíží či omezení, a že mu byla sdělena srozumitelným a jasným způsobem. 
11.6. Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.1.2019.

V Českém Meziříčí dne 1. 1. 2019